Homepage Q-Port

Voorwaarden van inschrijving

Deze voorwaarden en de CAO voor Uitzendkrachten zijn van toepassing op de relatie tussen de (aspirant-) flexwerker en Q-Port en op alle eventuele uitzendovereenkomsten die tussen de (aspirant-) flexwerker en Q-Port ontstaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

De door de (aspirant-) flexwerker verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. De (aspirant-) flexwerker verleent hierbij voor zover nodig toestemming aan Q-Port om deze gegevens te verwerken, binnen de organisatie Q-Port uit te wisselen en te verstrekken aan (potentiële) opdrachtgevers, indien en voorzover dit noodzakelijk is met het oog op de totstandkoming en uitvoering van (een) eventuele uitzendovereenkomst (en).

De (aspirant-) flexwerker verklaart hierbij dat de door hem/haar bij de inschrijving aan Q-Port verstrekte gegevens en documenten, in het bijzonder met betrekking tot zijn/haar identiteit, verblijfstitel, adres, arbeidsverleden, opleiding(en) en wensen, correct en volledig zijn. De (aspirant-) flexwerker dient Q-Port steeds schriftelijk te informeren over wijzigingen en/of aanvullingen ten aanzien van de verstrekte gegevens, daaronder begrepen de intrekking van de verblijfstitel of het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan.

De (aspirant-) flexwerker verleent aan Q-Port toestemming om de vermelde persoonlijke gegevens, mondeling of schriftelijk, te verifiëren bij de vreemdelingendienst van de Regiopolitie, de Belastingdienst en/of uitvoering werknemersverzekering (UWV), of een door Q-Port ingeschakelde derde. Tevens geeft de (aspirant-) flexwerker aan deze diensten of instellingen, passend binnen bovengenoemde doelen, toestemming om gegevens uit hun bestanden aan bovenvermelde werkgever te verstrekken. Eventuele belemmeringen vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden door de toestemming opgeheven.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, eindigt iedere uitzendovereenkomst van rechtswege doordat de uitzending van de (aspirant-) flexwerker naar de opdrachtgever van Q-Port ten einde komt op verzoek van de opdrachtgever.

De (aspirant-) flexwerker verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden en volledig met deze voorwaarden in te stemmen.

  Brochure Q-Port (685,86 KB)
  Brochure Q-Port personeel (676,99 KB)